Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden worden de rechten en plichten van zowel Ilse Velter/Vitality Horsecare als de afnemer (klant) schriftelijk vastgelegd. Het is van wederzijds belang, dat de afnemer kennis kan nemen van de inhoud. De algemene voorwaarden zijn juridisch van aard. Als u vragen heeft met betrekking tot de inhoud, neemt u dan contact op met Vitality Horsecare.

Onderstaande Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle personen die diensten en/of goederen afnemen van Ilse Velter/Vitality Horsecare. De algemene voorwaarden worden als geaccepteerd door Afnemer beschouwd zodra een afspraak gemaakt is.

Artikel 1
Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website).
1.2 Daar waar wordt gesproken van Vitality Horsecare, wordt bedoeld Vitality Horsecare  van Ilse Velter gevestigd te Weert, Limburg.
1.3 Afnemer: de partij aan wie een cursus-, behandelings-, of begeleidingsaanbod van Vitality Horsecare is gericht, met wie Vitality Horsecare  een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandelingen zijn of worden verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.4 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Afnemer en Vitality Horsecare.
1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Vitality Horsecare en Afnemer.

Artikel 2
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Ilse Velter, al dan niet in de hoedanigheid Vitality Horsecare van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Afnemer.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Vitality Horsecare en Afnemer zijn overeengekomen.
2.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Vitality Horsecare en Afnemer zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking c.q de geest van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3
Aanbieding, offerte en overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Vitality Horsecare zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Offertes van Vitality Horsecare zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Vitality Horsecare de door Afnemer verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat  Vitality Horsecare tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

Artikel 4
Prijzen en tarieven, meerwerk
4.1 Alle door Vitality Horsecare vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.2 Alle door Vitality Horsecare vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten zijn exclusief tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
4.3 Vitality Horsecare is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Diensten 2 (twee) maanden na de aankondiging daarvan in.
4.4 Indien Afnemer niet akkoord gaat met een door Vitality Horsecare  aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Afnemer het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met Vitality Horsecare schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
4.5 Indien in overleg met Afnemer wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Vitality Horsecare en Afnemer, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 5
Betaling
5.1 Afnemer dient de facturen van Vitality Horsecare te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen.
5.2 Alle betalingen door Afnemer aan Vitality Horsecare worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Afnemer, ongeacht enige andere aanduiding door Afnemer.
5.3 Enig beroep door Afnemer op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
5.4 Vitality Horsecare is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan Vitality Horsecare verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is Vitality Horsecare gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van Vitality Horsecare aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. Vitality Horsecare zal in zodanig geval de Producten en/of Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.
5.5 Indien Afnemer enige factuur van Vitality Horsecare niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Afnemer automatisch in verzuim, zonder dat enige in gebreke stelling of sommatie nodig is. Vitality Horsecare heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
5.6 Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Vitality Horsecare de vordering ter incasso uit handen geven. Afnemer is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom.

Artikel 6
Levering, risico en eigendomsvoorbehoud
6.1 Opgegeven termijnen voor de levering door Vitality Horsecare van Diensten dienen slechts als richtlijn en kunnen door de bedrijfsfilosofie nimmer fataal zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Het risico van verlies of beschadiging van de goederen en dieren die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen Vitality Horsecare en Afnemer zijn voor rekening van Afnemer, ook wanneer deze goederen of dieren in de feitelijke macht van Vitality Horsecare zijn overgedragen.
6.3 Afnemer dient alle goederen en dieren direct na ter beschikkingstelling of aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.
6.4 Verkoopswaar verkocht door Ilse Velter -al dan niet in de hoedanigheid van Vitality Horsecare- kan enkel in aanmerking komen voor restitutie van het geldbedrag uit hoofde van non-conformiteit indien:

  • Deze non-conformiteit de verkoopswaar ongeschikt maakt voor het gebruiksdoel waarvoor Afnemer de verkoopswaar aangeschaft heeft en deze ongeschiktheid voor het gestelde gebruiksdoel bevestigd wordt door een derde onafhankelijke partij.
  • De verkoopswaar zich op het moment van retourneren nog in de staat bevindt waarin het zich bevond op het moment van aankoop.

Artikel 7
Reclames
7.1 Alle bezwaren van Afnemer tegen een factuur van Vitality Horsecare of een door Vitality Horsecare automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan Vitality Horsecare te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Afnemer erkend geldt.
7.2 Indien Afnemer van mening is dat een door Vitality Horsecare geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Afnemer Vitality Horsecare daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop Afnemer redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 8
Intellectuele eigendom
8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Vitality Horsecare en Afnemer, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Vitality Horsecare. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
8.2 Afnemer verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten en resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Afnemer zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Afnemer opgelegd.
8.3 Afnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitality Horsecare de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
8.4 Afnemer zal aanduidingen van Vitality Horsecare betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
8.5 Vitality Horsecare staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan Afnemer te verstrekken en vrijwaart Afnemer tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij Afnemer in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Vitality Horsecare geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten.

Artikel 9
Verstrekking gegevens door Afnemer
9.1 Afnemer zal Vitality Horsecare steeds tijdig en volledig voorzien van de door Vitality Horsecare verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Diensten.
9.2 Afnemer staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan Vitality Horsecare te verstrekken ten behoeve van de levering van de Diensten. Afnemer vrijwaart Vitality Horsecare tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
9.3 Indien er door Afnemer gegevens aan Vitality Horsecare worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat Afnemer er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door Vitality Horsecare eveneens is toegestaan. Afnemer vrijwaart Vitality Horsecare tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

Artikel 10
Geheimhouding
10.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
10.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11
Aansprakelijkheid Vitality Horsecare
11.1 De wettelijke aansprakelijkheid van Vitality Horsecare wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door Afnemer geleden, niet verzekerde, directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10.000 euro en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal 10.000 euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
11.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Afnemer redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Vitality Horsecare te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van Vitality Horsecare wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien Vitality Horsecare en Afnemer uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die Afnemer redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat Vitality Horsecare niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.
11.3 Iedere aansprakelijkheid van Vitality Horsecare voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

Artikel 12
Overmacht
12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Vitality Horsecare indien er sprake is van overmacht.
12.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Afnemer het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat Vitality Horsecare gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Afnemer lijdt tengevolge van die ontbinding. Vitality Horsecare is gerechtigd tot betaling door Afnemer van alle tot Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Afnemer zijn geleverd.

Artikel 13
Beëindiging
13.1 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Afnemer niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Vitality Horsecare geleverde Diensten, tenzij Vitality Horsecare terzake van een bepaalde Dienst in verzuim is.
13.2 Vitality Horsecare is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Vitality Horsecare hierdoor schadeplichtig wordt jegens Afnemer, indien aan Afnemer voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Afnemer is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Afnemer of indien de onderneming van Afnemer wordt geliquideerd of beëindigd.
13.3 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Afnemer het gebruik van ter beschikking gestelde Producten en/of resultaten van Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 14
Geschillen
14.1 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Vitality Horsecare van Producten en/of Diensten worden beheerst door Nederlands recht.
14.2 Geschillen tussen Vitality Horsecare en Afnemer die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Vitality Horsecare van Producten en/of Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Roermond.

Weert, November 2019