Privacybeleid

Met ingang van 25 mei 2018 gaat de AVG van kracht. In hoofdlijnen wilt dat zeggen dat jij als klant het recht hebt te weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Bij Vitality Horsecare wordt er met uiterste zorg met jouw gegevens omgegaan. Er worden alleen gegevens verzameld in het belang van de behandeling.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vitality Horsecare verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens paard (o.a. naam, leeftijd, medische informatie)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vitality Horsecare verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen contacteren indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
  • Om producten en diensten bij je af te leveren
  • Voor administratieve doeleinden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Vitality Horsecare bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 5 jaar worden de gegevens bewaard, vervolgens worden de papieren op wettelijk verplichte manier vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vitality Horsecare verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er zullen geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden de noodzakelijke afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitality Horsecare en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vitalityhorsecare.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Vitality Horsecare wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vitality Horsecare neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Vitality Horsecare of via info@vitalityhorsecare.nl.

Contactgegevens

Ilse Velter
Equine Osteopath EDO
Equine Massage Therapist


   VitalityHorseCare

Vitality Horsecare
Groenewoudlaan 36
6004 VE Weert

  06 – 45 256 845
  info@vitalityhorsecare.nl